Premies

Dit is een overzicht van de premies waar u (eventueel) voor in aanmerking komt. Wilt u hier meer informatie over, of wordt u graag begeleid bij de aanvraag en het invullen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie

De huidige premievoorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 februari 2019.

Op vrijdag 21 december 2018 heeft de Vlaamse Regering definitief beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

 • de overkoepelende renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf vrijdag 1 februari 2019. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar in Bestandword– of PDF icon PDF-formaat.
 • instappen in het vorige stelsel van de renovatiepremie kon tot en met 31 januari 2019, waarna alleen nog tweede aanvragen mogelijk zijn
 • de (uitdovende) verbeterings- en aanpassingspremie kon nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019
 • vanaf 1 juni 2019 kan de vernieuwde aanpassingspremie aangevraagd worden

Als u voor 1 februari 2019 al met succes een eerste aanvraag indiende voor de renovatiepremie, kan u voor meer informatie over een tweede aanvraag terecht op de pagina Tweede aanvraag in uitdovende renovatiepremie.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Vier categorieën van verbouwingswerken komen voor een renovatiepremie in aanmerking.

Categorie 1: De structurele elementen van de woning

De categorie omvat het geheel van funderingen, dragende en niet-dragende muren, draagvloeren en vaste binnentrappen:

 • de funderingen van de muren
 • de afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren, inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien
 • de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen
 • de behandeling van muren tegen optrekkend vocht door ofwel een waterkerende laag te plaatsen, ofwel de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • het voegwerk van de gevel vernieuwen; gevelreiniging komt alleen in aanmerking als ook het voegwerk wordt vernieuwd
 • de behandeling van de muren tegen huiszwam
 • de afbraak van bestaande draagvloeren en trappen
 • de opbouw van draagkrachtige vloerelementen, funderingsplaten en dekvloer (“chape”)
 • de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
 • de natte of droge kalkbepleistering (bvb. gipsplaten) op de binnenmuren, de binnenkant van de buitenmuren en de onderkant van de draagvloeren
 • het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning zodat de verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is
 • het aanbrengen van gevelisolatie voor zover dit wordt aangevraagd samen met de structurele gevelwerkzaamheden “afbraak van bestaande muren en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren “ of “de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen
 • het aanbrengen van zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met de “opbouw van draagkrachtige vloerelementen;

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, vloertegels- of bekleding.

Categorie 2: het dak

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren
 • het herstellen of het vernieuwen van het onderdak en de waterdichte bedekking; het plaatsen van een overzetdak komt alleen in aanmerking over een asbestvrije dakbedekking;
 • de behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten
 • het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 • het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, dakkapellen, lichtkoepels, lichtkokers  en schouwen
 • het aanbrengen van dak- of zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren

Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken
Het plaatsen van een groendak komt wel in aanmerking voor wat betreft de draagstructuur en de waterdichte bedekking.

 

Categorie 3: Het buitenschrijnwerk

Onder buitenschrijnwerk wordt verstaan het geheel van buitendeuren en ramen in de gevels van de woning, met uitsluiting van de dak(vlak)ramen en dakkapellen. Deze dakdoorbrekingen zijn opgenomen onder Categorie 2 (het dak van de woning).

De volgende werkzaamheden komen in aanmerking onder Categorie 3:

 • de afbraak van de bestaande elementen en de plaatsing van ramen en buitendeuren, voorzien van glas met een warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug) van maximaal 1,1 W/m²K als de plaatsing gebeurt op uiterlijk 31 augustus 2019, en maximaal  1,0 W/m²K als de plaatsing gebeurt vanaf 1 september 2019;
 • de rolluiken en de afwerking, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, op voorwaarde dat daarbij ook nieuwe ramen of buitendeuren geplaatst worden;

Let op:

 • Voor buitenschrijnwerk dat wordt geplaatst vanaf 1 september 2019 mag de warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug) maximaal 1,0 W/m²K bedragen.
 • Als de vervanging van het buitenschrijnwerk niet vergunningsplichtig is of niet onderworpen is aan de meldingsplicht, vermeld in de Vlaamse Codex RO, moet voor buitenschrijnwerk voldaan worden aan de ventilatievoorzieningen in woongebouwen volgens Bijlage IX van het Energiebesluit. Dit betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen moet worden gegarandeerd ofwel door ventilatieroosters in de ramen ofwel door een ventilatiesysteem in de woning, zoals toegelicht in bijgaande nota opgesteld in samenwerking met het VEA.
 • De aannemer of constructeur moet op de factuur attesteren dat aan deze voorwaarden voldaan is;
 • Voeg bij uw aanvraag ook steeds kopies van de offertes voor het geplaatste buitenschrijnwerk

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan garagepoorten
 • werken aan veranda‘s
 • het schilderen van buitenschrijnwerk
 • enkel de beglazing vernieuwen

 

Categorie 4: de technische installaties

4.1.: centrale verwarming

 • de plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. De verwarmingsketels op gas of stookolie die geproduceerd zijn vanaf 26 september 2015, voldoen qua energie-efficiëntie aan de Europese verordening 813/2013 van 2 augustus 2013;
 • samen met de plaatsing of de vervanging van de centrale verwarmingsketel komen zowel alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, als alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand, in aanmerking
 • de plaatsing van CO- of rookmelders.

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan de installatie zonder dat de centraleverwarmingsketel vernieuwd werd
 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.
 • elektrische verwarming (accumulatoren)

Komen wel in aanmerking:

 • centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming
 • werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren en enkel als ze samengaan met het vernieuwen van de centrale verwarmingsketel

4.2.: elektrische installatie

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan dat dateert van na de voltooiing van de werken en van voor de aanvraagdatum van de renovatiepremie.

Komen niet in aanmerking: installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

 

4.3.: sanitair

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • indien sanitaire toestellen vernieuwd of geplaatst worden komen volgende installatieonderdelen mee in aanmerking:
  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water;
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

 • bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels
 • een tweede badkamer of toilet
 • de betegeling en decoratie van badkamer of toilet
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.

 

Wat komt ook niet in aanmerking voor de Renovatiepremie?

 • Werkzaamheden die ingrijpende wijzigingen in de wezenlijke structuur of aard van de woning tot gevolg hebben waardoor de woning de kenmerken van een nieuwe woning krijgt (bijvoorbeeld onder de categorieën ruwbouw of dak). Ook andere werkzaamheden aan dergelijke nieuwe woning (bvb. buitenschrijnwerk of technische installaties) komen niet in aanmerking.
 • Thermische isolatiewerkzaamheden, met uitzondering van dak-, gevel- of zoldervloerisolatie als onderdeel van structurele werken (zie hoger onder Categorie 1 en 2)
 • Afwerking, zoals vloeren, wandtegels, binnendeuren, of verf
 • Een tweede badkamer of toilet
 • Werken die niet kunnen gestaafd worden aan de hand van een factuur of waarvan de factuur onvoldoende informatie verschaft over de juiste aard en omvang van de werken.

Let op:

Bij vergunningsplichtige werken moet u een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning bij uw dossier voegen.

De werken moeten steeds voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet.

Verlaagd BTW-tarief van 6

Aanvraagvoorwaarden

 • Uw woning is ouder dan 10 jaar
 • Uw woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt
 • De uitgevoerde werken (omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud, met uitzondering van reiniging) worden rechtstreeks aan u, de eindgebruiker (bv. eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, …) gefactureerd
 • De levering en de plaatsing van de materialen moeten wel door dezelfde aannemer gebeuren
 • Doe-het-zelvers krijgen geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van hun materiaal
 • Afbraak en wederopbouw van een woning (externe website) wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt het btw-tarief van 21%.
 • Enkel in een aantal steden geldt het tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in één handeling gebeurt en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. In Vlaanderen geldt dat tarief voor de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.
  Als u buiten die steden wilt slopen én heropbouwen, kunt u vanaf 1 maart 2019 onder bepaalde voorwaarden de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Verklaring aan de aannemer dat u aan de voorwaarden voldoet. Wij laten u het desbetreffende formulier invullen na voltooiing van de werken.

Premiebedrag

Verlaagd btw-tarief van 6 %.

Verbeteringspremie

blog_5

 

 

Op 1 februari 2019 is de Vlaamse verbeteringspremie opgegaan in de overkoepelende renovatiepremie.
Tot 31 mei 2019 was een overgangsperiode van kracht die verbouwers toeliet om voor geplande verbouwingswerken nog een verbeteringspremie aan te vragen.
Sinds 1 juni 2019 kan u bij het agentschap Wonen-Vlaanderen nog terecht voor de overkoepelende renovatiepremie, of voor de aanpassingspremie.

Dakisolatie

blog_5

 

De netbeheerders geven onderstaande premies.

Voor bepaalde huurders en verhuurders zijn er ook de huur-en-isolatiepremies.

Als u uw dak of een deel van uw dak vernieuwt en tegelijk dakisolatie plaatst, kunt u ook in aanmerking komen voor de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen, op voorwaarde dat uw woning minstens 30 jaar oud is en uw inkomen niet hoger is dan een vastgelegd bedrag.

In een aantal gemeenten kunt u een gemeentelijke of provinciale premie krijgen voor dakisolatie. Vind uw gemeentelijke en provinciale premies via ‘Zoek uw subsidie’ op energiesparen.be. Of neem contact op met uw gemeente.

Muur- en gevelisolatie

blog_5

Gevelisolatie (bv. spouwmuurisolatie) komt in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen, op voorwaarde dat de woning minstens 30 jaar oud is en uw inkomen niet hoger is dan een vastgelegd bedrag. Opgelet: de muurisolatie komt enkel in aanmerking als ook structurele werken aan de gevel (nieuwe muren, aanbrengen van gevelbekleding, …) worden uitgevoerd. Vloerisolatie komt niet in aanmerking voor de premie (enkel zoldervloerisolatie bij dakwerken).

Netbeheerder Fluvius geeft ook premies voor vloer- en muurisolatie als die door een aannemer geplaatst wordt:

In een aantal gemeenten kunt u een gemeentelijke of provinciale premie krijgen voor muur- of vloerisolatie. Vind uw gemeentelijke en provinciale premies via ‘Zoek uw subsidie‘ op energiesparen.be of neem contact op met uw gemeente.

Kelder- of vloerisolatie

blog_5

U kunt van uw netbeheerder een premie krijgen, als u in uw woning of appartement vloerisolatie laat plaatsen op volle grond of op het plafond van een kelder (of van een verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte).

 Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking voor de premie.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
  Met een eindfactuur in 2019, vraagt u dus de premie 2019 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van 2 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt).
  De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis te komen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen (lambdawaarden, …) waaraan het materiaal moet voldoen.
Ramen (glas en schrijnwerk)

blog_5

Investeert u in hoogrendementsbeglazing in een bestaande woning of appartement (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006)? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze premies van uw netbeheerder.

Als u zowel het glas als het schrijnwerk vervangt in uw woning, kan het buitenschrijnwerk in aanmerking voor een renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen. Die premie geldt voor woningen van minstens 30 jaar oud en is o.a. afhankelijk van uw inkomen.

Sommigen gemeenten en provincies geven ook premies voor de plaatsing van hoogrendementsglas. Met ‘Zoek uw subsidie’ op energiesparen.be krijgt u een handig overzicht van alle premies waarvoor u in aanmerking komt.

Plaatsing zonneboiler

blog_5Hier volgt alle info over deze premie. Vollandandae nost de inus maxim qui sim fuga. Ut fuga. Maxime nobit voluptassi odis mo conesec tionsedis inciame cuptate mporio volupta tassitatatum et doloresti doluptate none porunt.
Toribus et accaepra nis inctur? Nam accumquid evelitatibea voles vollo quo dollor sae. Alique peribus inullorro illabo. Nam re, ullabor aut eumquosa sit pora dolupturitas aut hilictiae dolorporerci officipis et labo. Ga. Bo.

Nem eveleniet ute adite pro minis molest quiaesed enditia dolenih ilignihit enda et laccate mperor repedi omnihil itatumetur? Catquo officta tecullu ptaeceperum fugiaspidias modipic aecest offici apit alitiis a volende nienis magnisi re debiti rest maxim abore vel mossitas sum doluptat offici dus, odis no.