De Vlaamse renovatiepremie

De huidige premievoorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 februari 2019.

Op vrijdag 21 december 2018 heeft de Vlaamse Regering definitief beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

 • de overkoepelende renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf vrijdag 1 februari 2019. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar in Bestandword– of PDF icon PDF-formaat.
 • instappen in het vorige stelsel van de renovatiepremie kon tot en met 31 januari 2019, waarna alleen nog tweede aanvragen mogelijk zijn
 • de (uitdovende) verbeterings- en aanpassingspremie kon nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019
 • vanaf 1 juni 2019 kan de vernieuwde aanpassingspremie aangevraagd worden

Als u voor 1 februari 2019 al met succes een eerste aanvraag indiende voor de renovatiepremie, kan u voor meer informatie over een tweede aanvraag terecht op de pagina Tweede aanvraag in uitdovende renovatiepremie.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Vier categorieën van verbouwingswerken komen voor een renovatiepremie in aanmerking.

Categorie 1: De structurele elementen van de woning

De categorie omvat het geheel van funderingen, dragende en niet-dragende muren, draagvloeren en vaste binnentrappen:

 • de funderingen van de muren
 • de afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren, inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien
 • de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen
 • de behandeling van muren tegen optrekkend vocht door ofwel een waterkerende laag te plaatsen, ofwel de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • het voegwerk van de gevel vernieuwen; gevelreiniging komt alleen in aanmerking als ook het voegwerk wordt vernieuwd
 • de behandeling van de muren tegen huiszwam
 • de afbraak van bestaande draagvloeren en trappen
 • de opbouw van draagkrachtige vloerelementen, funderingsplaten en dekvloer (“chape”)
 • de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
 • de natte of droge kalkbepleistering (bvb. gipsplaten) op de binnenmuren, de binnenkant van de buitenmuren en de onderkant van de draagvloeren
 • het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning zodat de verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is
 • het aanbrengen van gevelisolatie voor zover dit wordt aangevraagd samen met de structurele gevelwerkzaamheden “afbraak van bestaande muren en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren “ of “de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen
 • het aanbrengen van zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met de “opbouw van draagkrachtige vloerelementen;

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, vloertegels- of bekleding.

Categorie 2: het dak

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren
 • het herstellen of het vernieuwen van het onderdak en de waterdichte bedekking; het plaatsen van een overzetdak komt alleen in aanmerking over een asbestvrije dakbedekking;
 • de behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten
 • het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 • het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, dakkapellen, lichtkoepels, lichtkokers  en schouwen
 • het aanbrengen van dak- of zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren

Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken
Het plaatsen van een groendak komt wel in aanmerking voor wat betreft de draagstructuur en de waterdichte bedekking.

 

Categorie 3: Het buitenschrijnwerk

Onder buitenschrijnwerk wordt verstaan het geheel van buitendeuren en ramen in de gevels van de woning, met uitsluiting van de dak(vlak)ramen en dakkapellen. Deze dakdoorbrekingen zijn opgenomen onder Categorie 2 (het dak van de woning).

De volgende werkzaamheden komen in aanmerking onder Categorie 3:

 • de afbraak van de bestaande elementen en de plaatsing van ramen en buitendeuren, voorzien van glas met een warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug) van maximaal 1,1 W/m²K als de plaatsing gebeurt op uiterlijk 31 augustus 2019, en maximaal  1,0 W/m²K als de plaatsing gebeurt vanaf 1 september 2019;
 • de rolluiken en de afwerking, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, op voorwaarde dat daarbij ook nieuwe ramen of buitendeuren geplaatst worden;

Let op:

 • Voor buitenschrijnwerk dat wordt geplaatst vanaf 1 september 2019 mag de warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug) maximaal 1,0 W/m²K bedragen.
 • Als de vervanging van het buitenschrijnwerk niet vergunningsplichtig is of niet onderworpen is aan de meldingsplicht, vermeld in de Vlaamse Codex RO, moet voor buitenschrijnwerk voldaan worden aan de ventilatievoorzieningen in woongebouwen volgens Bijlage IX van het Energiebesluit. Dit betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen moet worden gegarandeerd ofwel door ventilatieroosters in de ramen ofwel door een ventilatiesysteem in de woning, zoals toegelicht in bijgaande nota opgesteld in samenwerking met het VEA.
 • De aannemer of constructeur moet op de factuur attesteren dat aan deze voorwaarden voldaan is;
 • Voeg bij uw aanvraag ook steeds kopies van de offertes voor het geplaatste buitenschrijnwerk

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan garagepoorten
 • werken aan veranda‘s
 • het schilderen van buitenschrijnwerk
 • enkel de beglazing vernieuwen

 

Categorie 4: de technische installaties

4.1.: centrale verwarming

 • de plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. De verwarmingsketels op gas of stookolie die geproduceerd zijn vanaf 26 september 2015, voldoen qua energie-efficiëntie aan de Europese verordening 813/2013 van 2 augustus 2013;
 • samen met de plaatsing of de vervanging van de centrale verwarmingsketel komen zowel alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, als alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand, in aanmerking
 • de plaatsing van CO- of rookmelders.

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan de installatie zonder dat de centraleverwarmingsketel vernieuwd werd
 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.
 • elektrische verwarming (accumulatoren)

Komen wel in aanmerking:

 • centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming
 • werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren en enkel als ze samengaan met het vernieuwen van de centrale verwarmingsketel

4.2.: elektrische installatie

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan dat dateert van na de voltooiing van de werken en van voor de aanvraagdatum van de renovatiepremie.

Komen niet in aanmerking: installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

 

4.3.: sanitair

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • indien sanitaire toestellen vernieuwd of geplaatst worden komen volgende installatieonderdelen mee in aanmerking:
  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water;
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

 • bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels
 • een tweede badkamer of toilet
 • de betegeling en decoratie van badkamer of toilet
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.

 

Wat komt ook niet in aanmerking voor de Renovatiepremie?

 • Werkzaamheden die ingrijpende wijzigingen in de wezenlijke structuur of aard van de woning tot gevolg hebben waardoor de woning de kenmerken van een nieuwe woning krijgt (bijvoorbeeld onder de categorieën ruwbouw of dak). Ook andere werkzaamheden aan dergelijke nieuwe woning (bvb. buitenschrijnwerk of technische installaties) komen niet in aanmerking.
 • Thermische isolatiewerkzaamheden, met uitzondering van dak-, gevel- of zoldervloerisolatie als onderdeel van structurele werken (zie hoger onder Categorie 1 en 2)
 • Afwerking, zoals vloeren, wandtegels, binnendeuren, of verf
 • Een tweede badkamer of toilet
 • Werken die niet kunnen gestaafd worden aan de hand van een factuur of waarvan de factuur onvoldoende informatie verschaft over de juiste aard en omvang van de werken.

Let op:

Bij vergunningsplichtige werken moet u een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning bij uw dossier voegen.

De werken moeten steeds voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet.